Program GeoProjektCAD je  dodatak za CAD programe kao što su AutoCAD i GstarCAD. Namenjen je geometrima i drugim profesijama koje se u svom radu bave geodezijom. Program je lak za upotrebu i puno skraćuje vreme potrebno za obradu podataka snimljenih na terenu i izradu topografskih planova. Povoljno je i to da su sve komande ispisane na srpskom jeziku što dodatno olakšava rad. Program je dugi niz godina usavršavan i dogradjivan kao i testiran na konkretnim situacijama. U tome razvijaču softvera pomogle i mnoge geodetske organizacije sa svojim primedbama i ponudjenim rešenjima. Softver je registrovan i legalan za upotrebu.

Šta je GeoProjektCAD?

Namena paketa GeoProjektCAD je da automatizuje proces obrade podataka snimljenih na terenu, počev od unosa tačaka u računar (na više načina), preko izrade situacija, završno sa izradom propisane dokumentacije. Pošto se podaci tokom rada čuvaju u memoriji, lako je moguće promeniti parametre kao što su veličine fontova, pikir, veličina topografskih znakova i druge i ponovo iscrtati situaciju.

Za izradu programa GeoProjektCAD korišćen je ObjectARX, alat za razvoj specijalizovanih AutoCAD aplikacija na programskom jeziku C++, tako da se  on izvršava u okruženju AutoCAD-a ili BricsCAD-a, pa je moguće paralelno koristi široke  mogućnosti ovih programa: štampanje, editovanje grafičkih entiteta, zamrzavanje lejera, razmena podataka sa drugim programima (npr. MapCad itd…).

Program se sastoji iz niza komandi koje su integrisane u okruženje AutoCAD-a, GstarCAD-a ili BricsCAD-a i pozivaju se iz menija koji su nadovezani na menije ovih programa, a najčešće korišćene komande mogu se pozivati sa toolbar-a.

Velika prednost ovog programa je što pored AutoCAD-a i BricsCAD-a radi i na GstarCAD-u, koji je u velikoj meri kompatibilan sa AutoCAD-om ali je višestruko jeftiniji i pristupačniji za korišćenje legalne verzije i u malim geodetskim firmama.

GstarCAD je veoma popularan CAD softver, pogledati više na www.gstarcad.rs

GeoProjektCAD dodatak za geometre
GeoProjektCAD dodatak za geometre
GeoProjektCAD dodatak za geometre

Šta omogućava dodatak GeoProjektCAD?

–  import koordinata tačaka ili podataka dobijenih sa instrumenata,

–  unos tačaka: tačke osnove, detaljne (polarno, u formi YXH), stanice,

–  crtanje: tačaka, linija, objekata, topografskih znakova

–  crtanje objekata konstruisanjem linija pod uglom

–  izrada uzdužnih i poprečnih profila

–  operacije sa tačkama: dodavanje, pomeranje, konstruisanje, promena stanice

–  konstruisanje krivina i deoba dobijenih linija, podaci za regulaciju

–  dodavanje topografskih znakova

–  dobijanje informacija o površinama, tačkama

–  izrada listova plana i priprema za štampu sa automatskom podelom na listove detalja

–  formiranje zapisnika

–  linearna transformacija tačaka sa rotacijom

–  prepoznavanje tačaka i linija koji su ređeni AutoCAD-ovim komandama ili pomoću drugog softwera

 

Posebne mogućnosti u novijim verzijama programa:

–  kreiranje DMT-a (digitalnog modela terena),

–  crtanje izohipsi pomoću DMT-a

–  kreiranje podužnih i poprečnih profila na osnovu DMT-a

–  eksportovanje i importovanje DMT-a koji sadrže situacije pre i posle obrade terena (iskop, nasip, …)

–  računanje promene zapremine između dva DMT-a, sa crtanjem uporednih poprečnih profila.

 

GeoProjektCAD dodatak za geometre
GeoProjektCAD dodatak za geometre
GeoProjektCAD dodatak za geometre

Kako isprobati GeoProjektCAD?

Prvo instalirajte osnovni program kao što je GstarCAD. Zatim možete instalirati GeoProjektCAD dodatak. U tom slučaju, kontaktirajte razvijača softvera koji će vam dati dalja uputstva. Kontakt je naveden na donjoj poveznici. Kao i kod GstarCAD-a, GeoProjektCAD takođe ima trajne licence. Licenca je pristupačna i koristi se pomoću USB ključa.

Za sva pitanja možete kontaktirati i GstarCAD tehničku pomoć.